Error rendering template
Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Sustav pokazatelja održivog razvoja turizma u ruralnim područjima (RURAL SPOT)

 

Projekt ID: IP.01.2021.08

Voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Božena Krce Miočić

Trajanje projekta: 1. listopada 2021. – 1. listopada 2023.

Projekt odobrilo: Sveučilište u Zadru

 

Suradnici:

doc. dr. sc. Tomislav Klarin, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti, Sveučilište u Zadru

dr. sc. Gabrijela Vidić, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti, Sveučilište u Zadru

Borna Buljan, mag. oec., Odjel za turizam i komunikacijske znanosti, Sveučilište u Zadru

izv. prof. dr. sc. Ante Blaće, Odjel za geografiju, Sveučilište u Zadru

izv. prof. dr. sc. Zoran Šikić, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, Sveučilište u Zadru

Marin Čurković, dipl. arh., Zavičajni muzej Benkovac

doc. dr. sc. Anita Bušljeta Tonković, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

 

Sažetak projekta:

Projekt istraživački fokus stavlja na dosezanje odgovora na sljedeća pitanja: Kakav razvoj/povratak turizma želimo u ruralnim područjima? Kako ostvariti održivi razvoj turizma u budućnosti?  Kako  smanjiti osjetljivost turizma ruralnih područja na vanjske utjecaje? Na koji način  razviti kvalitetan sustav praćenja razvoja na temelju kojih bi donosioci odluka u ruralnim područjima uravnotežili odnos razvoja prostora kroz akceleracijsku funkciju turizma te brigu o lokalnoj zajednici ekološkim karakteristikama prostora? Projekt fokus stavlja na ostvarivanje sljedećih ciljeva:

  • utvrditi sustav relevantnih općih i specifičnih pokazatelja održivog razvoja turizma, te ga testirati na pilot ruralnom području,
  • osmisliti i  izraditi baze za prikupljanje podatka za izračun pokazatelja  te metodologiju za  mjerenje, praćenje i vrednovanje održivog razvoja turizma ruralnih destinacija,
  • utvrditi granične vrijednosti   pokazatelja,   koji   predstavljaju   minimum i   maksimum poželjnih vrijednosti pokazatelja,
  • izraditi model varijabli utjecaja na turizam u ruralnim prostorima i osmisliti metodologiju za smanjenje njihovih negativnih utjecajana turizam u ruralnim prostorima.

Znanstveni doprinos projekta ogleda se u sistematizaciji znanja iz područja održivog turizma, razvoju turizma u ruralnim prostorima i ekološkom certificiranju, stjecanju novih znanstvenih spoznaja o percepcijama dionika u  turizmu  o valorizaciji  svih  oblika baštine,  potrebama  za  njeno  očuvanje  i  važnostima  održivog  razvoja prostora.