Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

3. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        Poslovni plan 

        Destinacijski menadžment

        Upravljanje projektima

        Marketing u kulturi i turizmu

        Javne financije

    IZBORNI PREDMETI

        Kulturni turizam

        Ekonomika okoliša

        Informacijski sustavi

 

4. semestar

    OBVEZNI PREDMETI

        ICT u turizmu

        Izrada diplomskog rada