Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Rezultati razredbenog postupka - konačna rang lista

Konačna rang lista za izvanredni studij Kulture i turizma (5.7.2018.)

Upisi će se održati od konačnosti rang liste do 13. srpnja 2018. u tajništvu Odjela za turizam i komunikacijske znanosti (Novi kampus) radnim danom od 9 do 12 i od 13 do 15 sati.

Na upis treba doći pristupnik ili njegov punomoćnik (punomoć se ovjerava kod javnog bilježnika) te popuniti matični list i priložiti izvorne dokumente:
a) domovnicu ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu (Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske prilažu dokaz o statusu Hrvata koji će izdavati Ured za Hrvate izvan Hrvatske, državljani država članica Europske unije prilažu dokaz o državljanstvu države članice Europske unije ili ovjerenu presliku putne isprave države članice Europske unije, a ostali strani državljani dokaz o državljanstvu strane države ili presliku putne isprave strane države),
b) rodni list (hrvatski državljani),
c) svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju. Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (Zagreb, Donje Svetice 38), inozemnu obrazovnu kvalifikaciju i školske svjedodžbe stečene u inozemstvu,
d) jednu fotografiju,
e) potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice (hrvatski državljani),
f) dokaz o uplati troškova upisa, osiguranja i izrade studentske iskaznice (x-ica)/e-indeksa u iznosu 250,00 kn
g) dokaz o uplati školarine za zimski semestar izvanrednog studija (3.000,00 kn)

Pristupnici su dužni prije upisa sklopiti ugovor o plaćanju školarine za vrijeme cjelokupnog trajanja studija i priložiti dokaz o uplati školarine za zimski semestar akad. godine 2018./2019. u iznosu 3.000,00 kuna. Uplatnice za trošak indeksa, upisa, školarine, osiguranja i izrade studentske iskaznice (X-ice) / e-indeksa preuzimaju se u tajništvu Odjela.

Privremena rang lista za izvanredni studij Kulture i turizma (4.7.2018.)