Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Prijava teme diplomskog rada

Student je dužan predložiti temu diplomskog rada i mentora na 2. godini studija najkasnije do završetka nastave u zimskom semestru (22. 1. 2021.), bez obzira ima li student namjeru završiti studij u tekućoj godini ili upisati apsolventsku godinu. Ukoliko student nije na vrijeme prijavio temu diplomskog rada, ne može upisati ljetni semestar druge godine diplomskog studija.

Tema, mentor i povjerenstvo predlažu se na propisanom obrascu 

Theme picker